Gå til innhold Hopp til søk
 

Kommuneplan 2011-2022

Forside kommuneplan

Bystyret vedtok kommuneplanen for Kristiansand 2011-2022, 22. juni 2011. Du finner sakspapirer fra den politiske behandlingen og plandokumenter under lenker til høyre på siden.

 

Planbestemmelsene er endret etter at bystyret vedtok planen:

  • liten justering ble vedtatt 7. september 2011.
  • mindre endringer og retting av korrekturfeil i april 2013

Endringene er innarbeidet i plandokumentene.

Plandokumenter (pdf):

Trykt plankart og planhefte er tilgjengelig på Servicetorvet, Rådhuskvartalet, Rådhusgata 18.

Endringer i kommuneplanbestemmelsene 17.04.13

Formannskapet vedtok mindre endringer i bestemmelsene til kommuneplanen 17.04.13; §§ 3, 5 og 7f. I tillegg ble § 7e rettet opp i samsvar med bystyrets vedtak 21.06.2011 (se vedlegg). Endringene er innarbeidet i bestemmelsene

Avklaring av kombinerte arealformål i sjø

Formannskapssaken omhandlet også forståelsen av kommuneplanens kombinerte arealformål i sjø.

Bakgrunnen for dette er en søknad om hummerhavbeite fra Flekkerøy Hummer. Under behandlingen av denne kom det fram at kommuneplanens kombinerte arealformål i sjø er uklar. Miljøverndepartementet viser til regelverket ved bruk av kombinerte arealformål i sjø. Ifølge reglene må det utdypes hva som inngår i arealformålet.

I kommuneplanen er dette gjort i planbeskrivelsen, men ikke i tegnforklaringen eller bestemmelsene. Miljøverndepartementet heller derfor til at disse delene av sjøområdene er å betrakte som» ikke planlagte».

Formannskapet vedtok å ta Miljøverndepartementets til etterretning. De vedtok videre at kommuneplanens kombinerte arealformål i sjø ikke skal endres nå, men at arealbruken skal avklares ved første ordinære revisjon av kommuneplanens arealdel.

Dette innebærer at sjøområdene, vist som kombinerte formål i kommuneplankartet, er å anse som «ikke planlagte» inntil neste kommuneplanrevisjon.

Feil på kartet

Det er dessverre blitt en feil på kommuneplankartet, «næringsformål i sjø og kyststi ved Alsviga på Flekkerøy». Denne rettes nå opp. Les mer her.

Kommunens visjon

Visjonen "Vi tror på muligheter" ligger til grunn for kommuneplanen for 2011-2022. Sammen med bedrifter, organisasjoner, institusjoner – ja, hver enkelt innbygger - ser vi at byen vi lever og virker i er full av muligheter. Kristiansand har også sin styrke i godt klima og vakker og tilgjengelig natur.

Med kommuneplanen styrer vi vårt arbeid for at alle som bor, arbeider og studerer eller besøker byen skal oppleve Kristiansand som byen som gir deg muligheter for et rikere hverdagsliv.

Evaluering av gjeldende kommuneplan

Vista Utredning og Oslo Economics har gjennomført en evaluering  av planprosessen og detaljeringsgraden i arealdelen av kommuneplan 2011-2022 (mai 2012). Hensikten er å få et best mulig grunnlag for framtidig arbeid med planarbeid.  

  • Ambisjonen om god politisk involvering er godt ivaretatt og bør videreføres.
  • En mer analytisk oppbygging av arealvurderingene kan forenkle arbeidet. Det blir lettere å vurdere forslag systematisk og samlet,for både politikere og innbyggere.
  • Det er behov for å konkretisere status, utvikling og behov for de ulike arealkategoriene. Det bør utvikles et enkelt kriteriesett med indikatorer som gjør det enkelt å følge utviklingen fra år til år.
  • Planprogrammet bør bli enklere å forstå.
  • Kommunen anbefales å opprettholde detaljeringsgraden på arealdelen. Detaljeringsgraden har økt i forhold til forrige kommuneplan, som var lite detaljert sammenlignet med andre tilsvarende kommuner.

Eldre kommuneplaner

Kommuneplanen for 2005-2016