Gå til innhold Hopp til søk
 

By- og samfunnsenheten

By- og samfunnsenheten skal arbeide for å realisere kommuneplanens mål om å utvikle Kristiansand som et attraktivt landsdelssenter, kjennetegnet av høy kompetanse og nyskapende næringsliv. Enheten skal støtte politisk og administrativ ledelse i å posisjonere Kristiansand og regionen innenfor alle kommuneplanens satsingsområder.

Enheten har tverrfaglig kompetanse som spenner fra kommuneplanlegging, byutvikling, overordnet areal- og transportplanlegging, klima- og miljøspørsmål og næringsutvikling til kompetanse innen samfunnsendringer, levekår og kulturminnevern.

De ansatte er pådrivere og deltakere i nettverk og partnerskap regionalt, nasjonalt og internasjonalt. I samarbeid med sektorene følger enheten opp vedtatt strategi for kommunens internasjonale engasjement og koordinerer oppfølgingen av Universitetsbymeldingen og Fremtidens byer. Enheten koordinerer kommunens kriminalitetsforebyggende arbeid. Fra juni 2013 har enheten overtatt ansvaret for tverrsektoriell oppfølging av den nye folkehelseloven.

Sekretariatet for Areal- og transportplansamarbeidet i Kristiansandsregionen er tillagt enheten samt oppfølging av planprosesser som grunnlag for kommende store infrastrukturinvesteringer, bla Nasjonal Transportplan, belønningsavtaler og bymiljøpakken.

Enheten har ansvar for blant annet:

 • Kommunal planstrategi og kommuneplanlegging
 • Overordnet areal- og transportplanlegging
 • Statistikk og analyse av arealbruksutvikling
 • Konsekvensutredninger, lokaliserings- og utredningsoppgaver
 • Kulturminnevern
 • Samferdsel og regionalt planarbeid
 • Klima, bærekraft (miljø?) og forurensing
 • Næringsutvikling og internasjonalt arbeid
 • Samarbeid med Universitet og kunnskapsinstitusjoner
 • Likestilling, mangfold og inkludering
 • Kriminalitetsforebyggende arbeid
 • Tverrsektoriell oppfølging av folkehelseloven (og folkehelseaspektet)