Gå til innhold Hopp til søk
 
Språkopplæring (Foto: Anders Martinsen fotografer)

Språkopplæring (Foto: Anders Martinsen fotografer)

Minoritetsspråklige barn

Mange barnehagebarn har et annet morsmål enn norsk og lærer norsk som andrespråket. Det er viktig at barna blir forstått i barnehagen, og får mulighet til å uttrykke seg.
Barnehagen må støtte at barn bruker sitt morsmål og samtidig arbeide aktivt med å fremme barnas norskspråklige kompetanse.

Planmessig arbeid med den generelle språkstimuleringen vil disse barna dra stor nytte av. Språkforskningen viser at rolleleken har stor betydning for en god utvikling av språket sammen med aktive og bevisste voksne språkmodeller. Forskning viser også at det beste utgangspunkt for god andrespråksutvikling er et godt morsmål.

Barnehagene kan søke ekstraressurser til barn som har begge foreldre med annet morsmål enn norsk via et øremerket tilskudd fra dep. I Kristiansand har disse ressursene vært brukt til norskopplæring ved støttepedagog og til tospråklig assistent.

Henvendelse til Kongsgård flyktningebarnehage ved Elin Holm Alexandersen tlf. 95 08 12 08. Barnehagene kan også få veiledning/rådgivning og opplæring i dette fagfeltet fra fagveileder Elin Holm Alexandersen.

Tilvenning:

Albansk Arabisk Engelsk Farsi Norsk Polsk Russisk Serbokratisk Somali Sorani Spansk Tyrkisk Vietnamesisk

 "Tilvenning" Dette er et skriv som sendes/deles ut til minoritetsspråklige foreldre når de har takket ja til barnehageplass. Det er beregnet på foreldre som ikke snakker norsk, og som man tenker har behov for informasjon om barnehage. Det sier noe om hva man forventer av foreldre i tilvenningsperioden, og også noe kort om vanlige rutiner i barnehagen, eks. mat, klær, sykdom osv. Det er oversatt til 10 språk.

 

Tospråklig assistanse:

Albansk Arabisk Engelsk Farsi Kurdisk (Sorani) Norsk Polsk Serbokroatisk Somali Tyrkisk Vietnamesisk

"Om tospråklig assistanse" Dette skrivet er ment som en informasjon til foreldre når barnehagen har fått tildelt denne tjenesten. Det sier noe om hva en tospråklig assistent er, arbeider med, og når barnehagen får tildelt dette. Det sier også noe om taushetsplikt og bruk av tolk. Det er oversatt til 9 språk. ( Se over )

 

Morsmål og norsk:

Albansk Arabisk Engelsk Farsi Kurdisk (Sorani) Norsk Polsk Russisk Serbokroatisk Somali Tyrkisk Vietnamesisk

" Om morsmål og norsk"  Dette er et skriv som er til bruk for barnehage og helsestasjon. Det er skrevet som en informasjon til foreldre om hva forskning og erfaring sier om bruk av morsmål og norsk, og tar også opp spørsmål foreldre kan lure på når det gjelder språkbruk.

 Dette skrivet er fint å kunne dele ut til minoritetsspråklige foreldre i barnehagen. Det er spesielt bra å bruke hvis foreldre er i tvil om de skal fortsette å snakke morsmålet med barnet sitt, og er i tvil om språkbruk her i Norge.

 

Minokart:

Minokart er Kristiansand kommunes språkkartleggingsverktøy for minoritetsspråklige 4-åringer. Det inneholder også en mal for en første foreldresamtale med alle minoritetsspråklige familier.

Minokart veiledning
Minokart overføringsskjema fra bhg til skole

Foreldreinfo (side 25) oversatt til ulike språ:

Albansk Arabisk Engelsk Farsi Kurdisk (Sorani) Polsk Russisk Serbokroatisk Somali Spansk Tyrkisk Vietnamesisk

Notat fra Kommuneadvokaten om bruk av observasjons og kartleggingsskjema i barnehager:

Notat

Foreldre må samtykke til at Minokart brukes.
Samtykkeskjemaer er oversatt til 12 ulike språk:
 

 

NAFO:

 Veileder Arabisk Engelsk Somali Tyrkisk Urdu

"Barn i flerspråklige familier" Et veiledningshefte som kan brukes av barnehager og helsestasjoner. Denne veilederen er laget av Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO), og svarer på spørsmål som ansatte og foreldre ofte stiller om barnas to eller flerspråklige utvikling. Den er også ment som en veileder for hvordan personalet i barnehage og helsestasjon kan møte foreldres spørsmål og refleksjoner rundt tospråklig utvikling.

Veileder fra Drammen kommune

Dette er en veileder til bruk for personalet i barnehagen, laget av Drammen kommune. Den er en samling med gode erfaringer fra arbeid med tospråklig opplæring i barnehagen.

 
Kontakt Elin Holm Alexandersen for mer informasjon.