Gå til innhold Hopp til søk
 

Grunnskolens pedagogiske støtteenhet

Alternative skoletilbud. Foto: Anders Martindsens fotografer 

Grunnskolens pedagogiske støtteenhet er et kommunalt kompetansesenter for sosiale og emosjonelle vansker hos barn og unge i grunnskolealderen. Målet er å gi elevene en bedre tilrettelagt skoledag slik at de kan lære og utvikle seg på en positiv måte.

Grunnskolens pedagogiske støtteenhet
”Trygghet, trivsel, tilhørighet og tilrettelegging gir faglig og sosial mestring”

Grunnskolens pedagogiske støtteenhet (tidligere: Alternative skoletilbud) er en støttetjeneste for grunnskolene i Kristiansand kommune. Vi tilbyr hjelp, samarbeid og veiledning til skolene i forbindelse med tilrettelegging for og undervisning av elever med sosio – emosjonelle vansker. Vi er et ”lavterskeltilbud” som har kort responstid på henvendelser. Vi har som mål å starte opp nye saker innen en uke etter mottatt henvendelse. Vi har møter hver tirsdag ettermiddag der nye saker tas opp.

I samarbeid med skolene og det øvrige hjelpeapparatet, tilrettelegger vi for og støtter elever med store atferdsmessige utfordringer i skolehverdagen slik at elevene utnytter sine egne potensial og gjør nytte av opplæringsretten sin.

Gjennom dette samarbeidet legger vi igjen kompetanse ute på skolene, slik at skolene er bedre rustet til å ivareta og imøtekomme elevenes behov for tilrettelagt opplæring på et tidligere stadium. Med dette hjelper vi skolene i sitt forebyggende arbeid.

Som støttefunksjon for skoler som har elever med sosio – emosjonelle vansker prøver vi med faglig kunnskap, i samarbeid med foresatte, skolens personale og andre hjelpere, å se elevenes positive sider og utviklingspotensialer. Slik finner vi sammen gode løsninger for elevene. Vi vil arbeide i forhold til:

  • Å hjelpe elevene med mestring av grunnleggende faglige – og sosiale ferdigheter gjennom bruk av ulike læringsstrategier og metodevalg.
  • Å hjelpe skolene med å utforme gode tilbud og metoder slik at de selv mestrer å ivareta elevene.
  • Å veilede lærere som strever med enkeltelever eller klassemiljø.

Grunnskolens pedagogiske støtteenhet er lokalisert på Kongensgate skole, midt i sentrum av Kristiansand. Vi har organisert oss i tre avdelinger; Mobilt team, Radar og Dyreparken dagstilbud. Her er en kort redegjørelse for hva vi kan tilby.

Radar gir direkte støtte til ungdomsskolene over lang tid for å etablere gode rutiner og strukturer i klassemiljøet, samt hjelpe til med å drive undervisning av enkelt elever som for eksempel en utprøving av individuelle opplegg før skolene selv overtar ansvaret. Oppdragene er knyttet opp til enkeltelever og tjenesten tildeles skolene etter søknad. Oppvekstdirektøren v/ rådgiver for spes.ped, leder for PPT og rektor for GPS vurderer søknadene og beslutter hvilke søknader som blir tildelt hjelp fra avdelingen.

Mobilt team har sitt hovedvirke ute i skolene (1.-10.trinn) for å samarbeide om de gode løsninger for elever med sosio – emosjonelle vansker. Målet er å tilrettelegge for større tilhørighet for den enkelte elev i gruppen/trinnet, faglig og sosialt. Det blir rettet et fokus på tilpasset opplæring. Mobilt team driver med observasjon, veiledning. Mobilt team er veiledere i kommunens Flik-satsing.

Dyreparken er et tilbud for elever som har behov for en alternativ opplæring 1 dag pr. uke. Her er det fokus på sosial fungering og mestring gjennom tilrettelagt praktisk ”dyreparkarbeid” som stell av dyr, rengjøring og vedlikeholdsarbeid. Vi drifter 5 grupper med 6 elever. Skjema finner du her.
Relaterte temaer

Kontaktinformasjon

Postadresse:
Postboks 417, Lund, 4604 Kristiansand

Besøksadresse:
Kongensgate 45, inngang fra Dronningensgt/
skolegård

Telefon:
Sentralbord 38 12 77 90
Rektor 38 12 77 92
Mobilt team 38 12 77 94
Avd. Radar 38 12 77 94
Avd. Dyreparken 38 12 77 92
/mobil 95 84 13 16